弟子规全文及拼音?(带分明字成语有哪些成语有哪些?)

1、弟子规全文及拼音?

zǒng xù

总 叙

dì zǐ guī shèng rén xùn

弟 子 规 , 圣 人 训 。

shǒu xiào tì cì jǐn xìn

首 孝 悌 , 次 谨 信 。

fà nài zhòng ér qīn rén

泛 爱 众 , 而 亲 仁 。

yǒu yú lì zé xué wén

有 余 力 , 则 学 文 。

rù zé xiào

入 则 孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn

父 母 呼 , 应 勿 缓 。

fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父 母 命 , 行 勿 懒 。

fù mǔ jiào xū jìng tīng

父 母 教 , 须 敬 听 。

fù mǔ zé xū shùn chéng

父 母 责 , 须 顺 承 。

dōng zé wēn xià zé qìng

冬 则 温 , 夏 则 凊 。

chén zé xǐng hūn zé dìng

晨 则 省 , 昏 则 定 。

chū bì gào fǎn bì miàn

出 必 告 , 反 必 面 。

jū yǒu cháng yè wú biàn

居 有 常 , 业 无 变 。

shì suī xiǎo wù shàn wéi

事 虽 小 , 勿 擅 为 。

gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

苟 擅 为 , 子 道 亏 。

wù suī xiǎo wù sī cáng

物 虽 小 , 勿 私 藏 。

gǒu sī cáng qīn xīn shāng

苟 私 藏 , 亲 心 伤 。

qīn suǒ hào lì wèi jù

亲 所 好 , 力 为 具 。

qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 恶 , 谨 为 去 。

shēn yǒu shāng yí qīn yōu

身 有 伤 , 贻 亲 忧 。

dé yǒu shāng yí qīn xiū

德 有 伤 , 贻 亲 羞 。

qīn ài wǒ xiào hé nán

亲 爱 我 , 孝 何 难 。

qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲 憎 我 , 孝 方 贤 。

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

亲 有 过 , 谏 使 更 。

yí wú sè róu wú shēng

怡 吾 色 , 柔 吾 声 。

jiàn bú rù yuè fù jiàn

谏 不 入 , 悦 复 谏 。

háo qì suí tà wú yuàn

号 泣 随 , 挞 无 怨 。

qīn yǒu jí yào xiān cháng

亲 有 疾 , 药 先 尝 。

zhòu yè shì bù lí chuáng

昼 夜 侍 , 不 离 床 。

sāng sān nián cháng bēi yè

丧 三 年 , 常 悲 咽 。

jū chù biàn jiǔ ròu jué

居 处 变 , 酒 肉 绝 。

sāng jìn lǐ jì jìn chéng

丧 尽 礼 , 祭 尽 诚 。

shì sǐ zhě rú shì shēng

事 死 者 , 如 事 生 。

chū zé tì

出 则 弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng

兄 道 友 , 弟 道 恭 。

xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄 弟 睦 , 孝 在 中 。

cái wù qīng yuàn hé shēng

财 物 轻 , 怨 何 生 。

yán yǔ rěn fèn zì mǐn

言 语 忍 , 忿 自 泯 。

huò yǐn shí huò zuò zǒu

或 饮 食 , 或 坐 走 。

zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

长 者 先 , 幼 者 后 。

zhǎng hū rén jí dài jiào

长 呼 人 , 即 代 叫 。

rén bù zài jǐ jí dào

人 不 在 , 已 即 到 。

chēng zūn zhǎng wù hū míng

称 尊 长 , 勿 呼 名 。

duì zūn zhǎng wù xiàn néng

对 尊 长 , 勿 见 能 。

lù yù zhǎng jí qū yī

路 遇 长 , 疾 趋 揖 。

zhǎng wú yán tuì gōng lì

长 无 言 , 退 恭 立 。

qí xià mǎ chéng xià jū

骑 下 马 , 乘 下 车 。

guò yóu dài bǎi bù yú

过 犹 待 , 百 步 余 。

zhǎng zhě lì yòu wù zuò

长 者 立 , 幼 勿 坐 。

zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长 者 坐 , 命 乃 坐 。

zūn zhǎng qián shēng yào dī

尊 长 前 , 声 要 低 。

dī bù wén què fēi yí

低 不 闻 , 却 非 宜 。

jìn bì qū tuì bì chí

进 必 趋 , 退 必 迟 。

wèn qǐ duì shì wù yí

问 起 对 , 视 勿 移 。

shì zhū fù rú shì fù

事 诸 父 , 如 事 父 。

shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 兄 , 如 事 兄 。

jǐn

zhāo qǐ zǎo yè mián chí

朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

lǎo yì zhì xī cǐ shí

老 易 至 , 惜 此 时 。

chén bì guàn jiān shù kǒu

晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

biàn niào huí zhé jìng shǒu

便 尿 回 , 辄 净 手 。

guān bì zhèng niǔ bì jié

冠 必 正 , 纽 必 结 。

wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

袜 与 履 , 俱 紧 切 。

zhì guān fú yǒu dìng wèi

置 冠 服 , 有 定 位 。

wù luàn dùn zhì wū huì

勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

yī guì jié bú guì huá

衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

shàng xún fèn xià chèn jiā

上 循 分 , 下 称 家 。

duì yǐn shí wù jiǎn zé

对 饮 食 , 勿 拣 择 。

shí shì kě wù guò zé

食 适 可 , 勿 过 则 。

nián fāng shào wù yǐn jiǔ

年 方 少 , 勿 饮 酒 。

yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

bù cōng róng lì duān zhèng

步 从 容 , 立 端 正 。

yī shēn yuán bài gōng jìng

揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

wù jiàn yù wù bǒ yǐ

勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

wù jī jù wù yáo bì

勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

huǎn jiē lián wù yǒu shēng

缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

kuān zhuǎn wān wù chù léng

宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

zhí xū qì rú zhí yíng

执 虚 器 , 如 执 盈 。

rù xū shì rú yǒu rén

入 虚 室 , 如 有 人 。

shì wù máng máng duō cuò

事 勿 忙 , 忙 多 错 。

wù wèi nán wù qīng lüè

勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

dòu nào chǎng jué wù jìn

斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

xié pì shì jué wù wèn

邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

jiāng rù mén wèn shú cún

将 入 门 , 问 孰 存 。

jiāng shàng táng shēng bì yáng

将 上 堂 , 声 必 扬 。

rén wèn shuí duì yǐ míng

人 问 谁 , 对 以 名 。

wú yǔ wǒ bù fēn míng

吾 与 我 , 不 分 明 。

yòng rén wù xū míng qiú

用 人 物 , 须 明 求 。

tǎng bù wèn jí wéi tōu

倘 不 问 , 即 为 偷 。

jiè rén wù jí shí huán

借 人 物 , 及 时 还 。

rén jiè wù yǒu wù qiān

人 借 物 , 有 勿 悭 。

xìn

fán chū yán xìn wéi xiān

凡 出 言 , 信 为 先 。

zhà yǔ wàng xī kě yān

诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

huà shuō duō bù rú shǎo

话 说 多 , 不 如 少 。

wéi qí shì wù nìng qiǎo

惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

jiān qiǎo yǔ huì wū cí

奸 巧 语 , 秽 污 词 。

shì jǐng qì qiè jiè zhī

市 井 气 , 切 戒 之 。

jiàn wèi zhēn wù qīng yán

见 未 真 , 勿 轻 言 。

zhī wèi dì wù qīng chuán

知 未 的 , 勿 轻 传 。

shì fēi yí wù qīng nuò

事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

苟 轻 诺 , 进 退 错 。

fán dào zì zhòng qiě shū

凡 道 字 , 重 且 舒 。

wù jí jí wù mó hu

勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

彼 说 长 , 此 说 短 。

bù guān jǐ mò xián guǎn

不 关 己 , 莫 闲 管 。

jiàn rén shàn jí sī qí

见 人 善 , 即 思 齐 。

zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

纵 去 远 , 以 渐 跻 。

jiàn rén è jí nèi xǐng

见 人 恶 , 即 内 省 。

yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

有 则 改 , 无 加 警 。

wéi dé xué wéi cái yì

唯 德 学 , 唯 才 艺 。

bù rú rén dāng zì lì

不 如 人 , 当 自 砺 。

ruò yī fú ruò yǐn shí

若 衣 服 , 若 饮 食 。

bù rú rén wù shēng qī

不 如 人 , 勿 生 戚 。

wén guò nù wén yù lè

闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

sǔn yǒu lái yì yǒu què

损 友 来 , 益 友 却 。

wén yù kǒng wén guò xīn

闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

直 谅 士 , 渐 相 亲 。

wú xīn fēi míng wéi cuò

无 心 非 , 名 为 错 。

yǒu xīn fēi míng wéi è

有 心 非 , 名 为 恶 。

guò néng gǎi guī yú wú

过 能 改 , 归 于 无 。

tǎng yǎn shì zēng yì gū

倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

fàn ài zhòng

泛 爱 众

fán shì rén jiē xū ài

凡 是 人 , 皆 须 爱 。

tiān tóng fù dì tóng zài

天 同 覆 , 地 同 载 。

xìng gāo zhě míng zì gāo

行 高 者 , 名 自 高 。

rén suǒ zhòng fēi mào gāo

人 所 重 , 非 貌 高 。

cái dà zhě wàng zì dà

才 大 者 , 望 自 大 。

rén suǒ fú fēi yán dà

人 所 服 , 非 言 大 。

yǐ yǒu néng wù zì sī

己 有 能 , 勿 自 私 。

rén yǒu néng wù qīng zǐ

人 有 能 , 勿 轻 訾 。

wù chǎn fù wù jiāo pín

勿 谄 富 , 勿 骄 贫 。

wù yàn gù wù xǐ xīn

勿 厌 故 , 勿 喜 新 。

rén bù xián wù shì jiǎo

人 不 闲 , 勿 事 搅 。

rén bù ān wù huà rǎo

人 不 安 , 勿 话 扰 。

rén yǒu duǎn qiè mò jiē

人 有 短 , 切 莫 揭 。

rén yǒu sī qiè mò shuō

人 有 私 , 切 莫 说 。

dào rén shàn jí shì shàn

道 人 善 , 即 是 善 。

rén zhī zhī yù sī miǎn

人 知 之 , 愈 思 勉 。

yáng rén è jì shì è

扬 人 恶 , 即 是 恶 。

jí zhī shèn huò qiě zuò

疾 之 甚 , 祸 且 作 。

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

善 相 劝 , 德 皆 建 。

guò bù guī dào liǎng kuī

过 不 规 , 道 两 亏 。

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo

凡 取 与 , 贵 分 晓 。

yǔ yí duō qǔ yí shǎo

与 宜 多 , 取 宜 少 。

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

将 加 人 , 先 问 己 。

jǐ bú yù jí sù yǐ

己 不 欲 , 即 速 已 。

ēn yù bào yuàn yù wàng

恩 欲 报 , 怨 欲 忘 。

bào yuàn duǎn bào ēn cháng

抱 怨 短 , 报 恩 长 。

dài bì pú shēn guì duān

待 婢 仆 , 身 贵 端 。

suī guì duān cí ér kuān

虽 贵 端 , 慈 而 宽 。

shì fú rén xīn bù rán

势 服 人 , 心 不 然 。

lǐ fú rén fāng wú yán

理 服 人 , 方 无 言 。

qīn rén

亲 仁

tóng shì rén lèi bù qí

同 是 人 , 类 不 齐 。

liú sú zhòng rén zhě xī

流 俗 众 , 仁 者 希 。

guǒ rén zhě rén duō wèi

果 仁 者 , 人 多 畏 。

yán bú huì sè bú mèi

言 不 讳 , 色 不 媚 。

néng qīn rén wú xiàn hǎo

能 亲 仁 , 无 限 好 。

dé rì jìn guò rì shǎo

德 日 进 , 过 日 少 。

bù qīn rén wú xiàn hài

不 亲 仁 , 无 限 害 。

xiǎo rén jìn bǎi shì huài

小 人 进 , 百 事 坏 。

yú lì xué wén

余 力 学 文

bú lì xíng dàn xué wén

不 力 行 , 但 学 文 。

zhǎng fú huá chéng hé rén

长 浮 华 , 成 何 人 。

dàn lì xíng bù xué wén

但 力 行 , 不 学 文 。

rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

任 己 见 , 昧 理 真 。

dú shū fǎ yǒu sān dào

读 书 法 , 有 三 到 。

xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

心 眼 口 , 信 皆 要 。

fāng dú cǐ wù mù bǐ

方 读 此 , 勿 慕 彼 。

cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

此 未 终 , 彼 勿 起 。

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng

宽 为 限 , 紧 用 功 。

gōng fū dào zhì sè tōng

工 夫 到 , 滞 塞 通 。

xīn yǒu yí suí zhá jì

心 有 疑 , 随 札 记 。

jiù rén wèn qiú què yì

就 人 问 , 求 确 义 。

fáng shì qīng qiáng bì jìng

房 室 清 , 墙 壁 净 。

jī àn jié bǐ yàn zhèng

几 案 洁 , 笔 砚 正 。

mò mó piān xīn bù duān

墨 磨 偏 , 心 不 端 。

zì bú jìng xīn xiān bìng

字 不 敬 , 心 先 病 。

liè diǎn jí yǒu dìng chù

列 典 籍 , 有 定 处 。

dú kàn bì huán yuán chù

读 看 毕 , 还 原 处 。

suī yǒu jí juàn shù qí

虽 有 急 , 卷 束 齐 。

yǒu quē huài jiù bǔ zhī

有 缺 坏 , 就 补 之 。

fēi shèng shū bǐng wù shì

非 圣 书 , 屏 勿 视 。

bì cōng míng huài xīn zhì

敝 聪 明 , 坏 心 志 。

wù zì bào wù zì qì

勿 自 暴 , 勿 自 弃 。

shèng yǔ xián kě xún zhì

圣 与 贤 , 可 驯 致 。

弟子规全文及拼音?(带分明字成语有哪些成语有哪些?)

2、带分明字成语有哪些成语有哪些?

成语有爱憎分明、泾渭分明、黑白分明等等

爱憎分明

拼音:ài zēng fēn míng

解释:憎:恨。爱和恨的界限十分清楚。

泾渭分明

拼音:jīng wèi fēn míng

解释:古人认为;渭河水清;泾河水浊;两水合流后;清浊依旧分明。比喻是非清楚;容易区别。

黑白分明

拼音:hēi bái fēn míng

解释:黑、白:黑白两种颜色;明:清楚。黑白两色分得很清。比喻对是非好坏分得非常清楚。

带分明字成语有

爱憎分明

是非分明

恩怨分明

泾渭分明

脉络分明

黑白分明

来去分明

壁垒分明

仇人相见,分外明白

褒贬分明

……

【成语】: 憎爱分明

【拼音】: zēng ài fēn míng

【解释】: 憎:恨。恨什么,爱什么,界限清楚,态度鲜明。

【出处】:《向雷锋同志学习》题词:“憎爱分明的阶级立场,言行一致的革命精神,公而忘私的共产主义风格,奋不顾身的无产阶级斗志。”

【成语】: 眉目分明

【拼音】: méi mù fēn míng

【解释】: 眉目:眉毛和眼睛,泛指容貌。容貌清楚。形容面容端正清晰。

【出处】: 杨朔《泰山极顶》:“万里长空,云彩丝儿都不见,素常雾腾腾的山头,显得眉目分明。”

【拼音代码】: mmfm

【反义词】: 眉目不清

【用法】: 作定语、状语、谓语;用于总体面目

弟子规全文及拼音?(带分明字成语有哪些成语有哪些?)

3、而免其所恶者也,这句中恶的读音?

免其所恶者也,这句中恶的读音是wù。

恶[è]汉语汉字

恶,汉语汉字,多音字,读作:è ㄜˋ,wù ㄨˋ,ě ㄜˇ,wū ㄨˉ。,是汉语词汇,有多种读音,如è,如ě,如wù,如wū,分别表示不同意思。

恶 wù(ㄨˋ) 讨厌,憎恨,与“好(hào )”相对:可~。厌~。好(hào)~。

《广韵》乌路切《集韵》《韵会》《正韵》乌故切,𠀤污去声。憎也,疾也。《左传·隐三年》周郑交恶。《注》两相疾恶也。

弟子规全文及拼音?(带分明字成语有哪些成语有哪些?)

4、憎人富贵厌人贫什么意思?

一个平庸的有私欲的人,常常会看不惯别人富贵别人有钱,会眼红别人甚至因为妒忌而伤害那些比他有钱的人。但是对于穷人,他又十分看不起,不屑与他们为伍。 好比以貌取人。以貌取人是一个成语,读音是yǐ mào qǔ rén,意思是指根据外貌来判别人的品质和才能,出自西汉·司马迁的《史记·仲尼弟子列传》。

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/10831.html

(0)
上一篇 2023年 3月 27日 下午9:40
下一篇 2023年 3月 27日 下午9:44

相关推荐