出师表注音人教版原文?(屈服的反义词是什么?)

1、出师表注音人教版原文?

先帝创业未半(xiāndìchuàngyèwèibàn),

而中道崩殂(érzhōngdàobēngcú);

今天下三分(jīntiānxiàsānfēn),

益州疲敝(yìzhōupíbì),

此诚危急存亡之秋也(cǐchéngwēijícúnwángzhīqiūyě)。

然侍卫之臣(ránshìwèizhīchén),

不懈于内(búxièyúnèi);

忠志之士(zhōngzhìzhīshì),

忘身于外者(wàngshēnyúwàizhě):

盖追先帝之殊遇(gàizhuīxiāndìzhīshūyù),

欲报之于陛下也(yùbàozhīyúbìxiàyě)。

诚宜开张圣听(chéngyíkāizhāngshèngtīng),

以光先帝遗德(yǐguāngxiāndìyídé),

恢弘志士之气(huīhóngzhìshìzhīqì);

不宜妄自菲薄(bùyíwàngzìfěibó),

引喻失义(yǐnyùshīyì),

以塞忠谏之路也(yǐsāizhōngjiànzhīlùyě)。

宫中府中(gōngzhōngfǔzhōng),

俱为一体(jùwéiyìtǐ);

陟罚臧否(zhìfázāngpǐ),

不宜异同(bùyíyìtóng):

若有作奸犯科(ruòyǒuzuòjiānfànkē),

及为忠善者(jíwéizhōngshànzhě),

宜付有司(yífùyǒusī),

论其刑赏(lùnqíxíngshǎng),

以昭陛下平明之治(yǐzhāobìxiàpíngmíngzhīzhì);

不宜偏私(bùyípiānsī),

使内外异法也(shǐnèiwàiyìfǎyě)。

侍中(shìzhōng)、

侍郎郭攸之(shìlángguōyōuzhī)、

费依(fèiyī)、

董允等(dǒngyǔnděng),

此皆良实(cǐjiēliángshí),

志虑忠纯(zhìlǜzhōngchún),

是以先帝简拔以遗陛下(shìyǐxiāndìjiǎnbáyǐyíbìxià):

愚以为宫中之事(yúyǐwéigōngzhōngzhīshì),

事无大小(shìwúdàxiǎo),

悉以咨之(xīyǐzīzhī),

然后施行(ránhòushīxíng),

必得裨补阙漏(bìděibìbǔquèlòu),

有所广益(yǒusuǒguǎngyì)。

将军向宠(jiāngjūnxiàngchǒng),

性行淑均(xìngxíngshūjūn),

晓畅军事(xiǎochàngjūnshì),

试用之于昔日(shìyòngzhīyúxīrì),

先帝称之曰(xiāndìchēngzhīyuē)

“能(néng)”,

是以众议举宠为督(shìyǐzhòngyìjǔchǒngwéidū):

愚以为营中之事(yúyǐwéiyíngzhōngzhīshì),

事无大小(shìwúdàxiǎo),

悉以咨之(xīyǐzīzhī),

必能使行阵和穆(bìnéngshǐhángzhènhémù),

优劣得所也(yōulièdésuǒyě)。

亲贤臣(qīnxiánchén),

远小人(yuǎnxiǎorén),

此先汉所以兴隆也(cǐxiānhànsuǒyǐxīnglóngyě);

亲小人(qīnxiǎorén),

远贤臣(yuǎnxiánchén),

此后汉所以(cǐhòuhànsuǒyǐ)

倾颓也(qīngtuíyě)。

先帝在时(xiāndìzàishí),

每与臣论此事(měiyǔchénlùncǐshì),

未尝不叹息痛恨于桓(wèichángbútànxītònghènyúhuán)、

灵也(língyě)!

侍中(shìzhōng)、

尚书(shàngshū)、

长史(zhǎngshǐ)、

参军(cānjūn),

此悉贞亮死节之臣也(cǐxīzhēnliàngsǐjiézhīchényě),

愿陛下亲之(yuànbìxiàqīnzhī)、

信之(xìnzhī),

则汉室之隆(zéhànshìzhīlóng),

可计日而待也(kějìrìérdàiyě)。臣本布衣(chénběnbùyī),

躬耕南阳(gōnggēngnányáng),

苟全性命于乱世(gǒuquánxìngmìngyúluànshì),

不求闻达于诸侯(bùqiúwéndáyúzhūhóu)。

先帝不以臣卑鄙(xiāndìbúyǐchénbēibǐ),

猥自枉屈(wěizìwǎngqū),

三顾臣于草庐之中(sāngùchényúcǎolúzhīzhōng),

谘臣以当世之事(zīchényǐdāngshìzhīshì),

由是感激(yóushìgǎnjī),

遂许先帝以驱驰(suìhǔxiāndìyǐqūchí)。

后值倾覆(hòuzhíqīngfù),

受任于败军之际(shòurènyúbàijūnzhījì),

奉命于危难之间(fèngmìngyúwēinànzhījiān):

尔来二十有一年矣(ěrláièrshíyǒuyīniányǐ)。

先帝知臣谨慎(xiāndìzhīchénjǐnshèn),

故临崩寄臣以大事也(gùlínbēngjìchényǐdàshìyě)。

受命以来(shòumìngyǐlái),

夙夜忧虑(sùyèyōulǜ),

恐付托不效(kǒngfùtuōbúxiào),

以伤先帝之明(yǐshāngxiāndìzhīmíng);

故五月渡泸(gùwǔyuèdùlú),

深入不毛(shēnrùbùmáo)。

今南方已定(jīnnánfāngyǐdìng),

甲兵已足(jiǎbīngyǐzú),

当奖帅三军(dāngjiǎngshuàisānjūn),

北定中原(běidìngzhōngyuán),

庶竭驽钝(shùjiénúdùn),

攘除奸凶(rǎngchújiānxiōng),

兴复汉室(xìngfùhànshì),

还于旧都(háiyújiùdōu):

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(cǐchénsuǒyǐbàoxiāndìérzhōngbì)。

至于斟酌损益(zhìyúzhēnzhuósǔnyì),

进尽忠言(jìnjìnzhōngyán),

则攸之(zéyōuzhī)、

依(yī)、

允等之任也(yǔnděngzhīrènyě)。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效(yuànbìxiàtuōchényǐtǎozéixìngf),

不效则治臣之罪(búxiàozézhìchénzhīzuì),

以告先帝之灵(yǐgàoxiāndìzhīlíng);

若无兴复之言(ruòwúxìngfùzhīyán),

则责攸之(zézéyōuzhī)、

依(yī)、

允等之咎(yǔnděngzhījiù),

以彰其慢(yǐzhāngqímàn)。

陛下亦宜自谋(bìxiàyìyízìmóu),

以谘诹善道(yǐzīzōushàndào),

察纳雅言(chánàyǎyán),

深追先帝遗诏(shēnzhuīxiāndìyízhào)。

臣不胜受恩感激(chénbúshèngshòuēngǎnjī)!

今当远离(jīndāngyuǎnlí),

临表涕泣(línbiǎotìqì),

不知所云(bùzhīsuǒyún)。

出师表注音人教版原文?(屈服的反义词是什么?)

2、屈服的反义词是什么?

反义词:不屈,侵略,反抗,对抗,抗拒,

常用释义

1.

动弯曲;使弯曲。

近义

反义

例词

能屈能伸屈指可数

2.

动屈服,妥协退让;使屈服。

例词

不屈不挠宁死不屈屈从

3.

动委屈;冤枉。

例词

受屈屈辱冤屈

4.

动理亏。

例词

理屈词穷

5.

动客气话,表示“委屈您”和“降低了身份”的意思。

例词

屈驾屈尊

答:抗争。

详细解释:

拼音

kàng zhēng

释义

抗议争辩;对抗斗争。

例句

为了抗议薪资调幅过低,驾驶们决定采取怠驶的手段抗争。

近义

叛逆反叛反抗起义

反义

友好和睦屈服

抗拒

拼音

[kàng jù]

释义

(动)抵抗并拒绝:不可~|~改造。

[反]顺从。

例句

他们用强大而无可~的美丽和力量征服着世界。

短语

猛烈地~。

反义词:反抗,抗拒,不屈,侵略,对抗,抵抗,招架,抵御

屈服造句

5、高家三兄弟中,我最欣赏的是觉慧,他的心直口快,不屈服于不合理制度的勇气和决心。

6、英勇的将士们宁愿战死疆场,也不屈服于敌。

7、为了使他屈服,敌人用尽了各种毒刑。

8、然而,最终他将不得不屈服于自身的飞黄腾达。

反义词:招架,反抗,对抗,不屈,抗拒,抵抗,侵略,抵御。 近义词:降服,趋从,屈膝,投诚,投降,屈从,服从,折服,妥协,抵抗,征服,顺服。 词语读音: [qū fú] 词语解释: 众人之息以喉,屈服者,其嗌言若哇。——《庄子》 曲折起伏。庄子.大宗师:「众人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。」 低头服输,包括勉强的或诚悦的。后汉书.卷四十一. 宋均传:「彊者为雄,弱即屈服。」

反义词:不屈,侵略,反抗,对抗,抗拒,

“屈”,普通话读音为qū,最早见于金文时代,在六书中属于假借字。“屈”的基本含义为使弯曲,与“伸”相对,如屈曲;引申含义为低头,降服,如屈服;理亏,如屈心;姓。

反义词是反抗。

造句

不要让我们屈服于别人,应该让我们的人生变得更加强大一点。

当你选择屈服的时候,你的人生就没有信心和力量去面对了。

反义词是反抗。

造句

世俗的眼光以压倒性的力量让你屈服。屈服了,你就会和他人一样只学会在重压下爬行;抗争,你就会有力量和勇气继续昂然前行。

屈服的反义词:不屈,侵略,反抗,对抗,抗拒,抵御,抵抗,招架

屈服的近义词:屈从,投诚,折服,服从,降服,顺服近义:投降 反义:坚强女生

屈服的反义词有抵御、抵抗、侵略、反抗、抗拒、招架、不屈、对抗等。此外还提供屈服的拼音、词、解释、句子等相关内容。反义词就是两个意思相反的词,包括:绝对反义词和相对反义词。

出师表注音人教版原文?(屈服的反义词是什么?)

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/7895.html

(0)
上一篇 2023年 3月 23日 上午8:00
下一篇 2023年 3月 23日 上午8:02

相关推荐