赤壁赋全文注音?(衣襟带花什么意思?)

1、赤壁赋全文注音?

rén xū zhī qiū ,qī yuè jì wàng ,sū zǐ yǔ kè fàn zhōu yóu

壬 戌 之 秋 ,七 月 既 望 ,苏 子 与 客 泛 舟 游

yú chì bì zhī xià 。qīng fēng xú lái ,shuǐ bō bù xīng 。

于 赤 壁 之 下 。 清 风 徐 来 , 水 波 不 兴 。

jǔ jiǔ zhǔ kè ,sòng míng yuè zhī shī ,gē yǎo tiǎo zhī zhāng

举 酒 属 客 , 诵 明 月 之 诗 ,歌 窈 窕 之 章。

shǎo yān ,yuè chū yú dōng shān zhī shàng ,pái huái yú

少 焉 ,月 出 于 东 山 之 上 ,徘 徊 于

dòu niú zhī jiān 。bái lù héng jiāng ,shuǐ guāng jiē tiān

斗 牛 之 间 。白 露 横 江 , 水 光 接 天

。zòng yī wěi zhī suǒ rú ,líng wàn qǐng zhī máng rán 。hào

。 纵 一 苇 之 所 如 , 凌 万 顷 之 茫 然 。浩

hào hū rú féng xū yù fēng ,ér bù zhī qí suǒ zhǐ ;piāo piāo

浩 乎 如 冯 虚 御 风 ,而 不 知 其 所 止 ; 飘 飘

hū rú yí shì dú lì ,yǔ huà ér dēng xiān 。

乎 如 遗 世 独 立 ,羽 化 而 登 仙 。

yú shì yǐn jiǔ lè shèn ,kòu xián ér gē zhī 。gē yuē

于 是 饮 酒 乐 甚 ,扣 舷 而 歌 之 。歌 曰

:“guì zhào xī lán jiǎng ,jī kōng míng xī sù liú guāng 。

:“桂 棹 兮 兰 桨 ,击 空 明 兮 溯 流 光 。

miǎo miǎo xī yǔ huái ,wàng měi rén xī tiān yī fāng 。”kè

渺 渺 兮 予 怀 , 望 美 人 兮 天 一 方 。”客

yǒu chuī dòng xiāo zhě ,yǐ gē ér hé zhī 。qí shēng wū wū

有 吹 洞 箫 者 ,倚 歌 而 和 之 。其 声 呜 呜

rán ,rú yuàn rú mù ,rú qì rú sù ;yú yīn niǎo niǎo ,bù jué

然 ,如 怨 如 慕 ,如 泣 如 诉 ;余 音 袅 袅 ,不 绝

rú lǚ 。wǔ yōu hè zhī qián jiāo ,qì gū zhōu zhī lí fù 。

如 缕 。舞 幽 壑 之 潜 蛟 ,泣 孤 舟 之 嫠 妇 。

sū zǐ qiǎo rán ,zhèng jīn wēi zuò ,ér wèn kè yuē :

苏 子 愀 然 , 正 襟 危 坐 ,而 问 客 曰 :

“hé wéi qí rán yě ?”kè yuē :“‘ yuè míng xīng xī ,wū

“何 为 其 然 也 ?”客 曰 :“‘ 月 明 星 稀 ,乌

què nán fēi 。’ cǐ fēi cáo mèng dé zhī shī hū ?xī wàng

鹊 南 飞 。’ 此 非 曹 孟 德 之 诗 乎 ?西 望

xià kǒu ,dōng wàng wǔ chāng ,shān chuān xiāng miù ,yù hū

夏 口 , 东 望 武 昌 , 山 川 相 缪 ,郁 乎

cāng cāng ,cǐ fēi mèng dé zhī kùn yú zhōu láng zhě hū ?fāng

苍 苍 ,此 非 孟 德 之 困 于 周 郎 者 乎 ? 方

qí pò jīng zhōu ,xià jiāng líng ,shùn liú ér dōng yě ,zhú

其 破 荆 州 ,下 江 陵 , 顺 流 而 东 也 ,舳

lú qiān lǐ ,jīng qí bì kōng ,shāi jiǔ lín jiāng ,héng shuò

舻 千 里 , 旌 旗 蔽 空 , 酾 酒 临 江 , 横 槊

fù shī ,gù yī shì zhī xióng yě ,ér jīn ān zài zāi ?kuàng

赋 诗 ,固 一 世 之 雄 也 ,而 今 安 在 哉 ? 况

wú yǔ zǐ yú qiáo yú jiāng zhǔ zhī shàng ,lǚ yú xiā ér yǒu

吾 与 子 渔 樵 于 江 渚 之 上 ,侣 鱼 虾 而 友

mí lù ,jià yī yè zhī piān zhōu ,jǔ páo zūn yǐ xiāng zhǔ

麋 鹿 ,驾 一 叶 之 扁 舟 ,举 匏 樽 以 相 属

。jì fú yóu yú tiān dì ,miǎo cāng hǎi zhī yī sù 。āi wú

。寄 蜉 蝣 于 天 地 , 渺 沧 海 之 一 粟 。哀 吾

shēng zhī xū yú ,xiàn cháng jiāng zhī wú qióng 。jiā fēi

生 之 须 臾 , 羡 长 江 之 无 穷 。挟 飞

xiān yǐ áo yóu ,bào míng yuè ér cháng zhōng 。zhì bù kě

仙 以 遨 游 ,抱 明 月 而 长 终 。知 不 可

hū zhòu de ,tuō yí xiǎng yú bēi fēng 。”

乎 骤 得 ,托 遗 响 于 悲 风 。”

sū zǐ yuē :“kè yì zhī fū shuǐ yǔ yuè hū ?shì zhě

苏 子 曰 :“客 亦 知 夫 水 与 月 乎 ?逝 者

rú sī ,ér wèi cháng wǎng yě ;yíng xū zhě rú bǐ ,ér zú mò

如 斯 ,而 未 尝 往 也 ; 盈 虚 者 如 彼 ,而 卒 莫

xiāo zhǎng yě 。gài jiāng zì qí biàn zhě ér guān zhī ,zé

消 长 也 。盖 将 自 其 变 者 而 观 之 ,则

tiān dì céng bù néng yǐ yī shùn ;zì qí bù biàn zhě ér guān

天 地 曾 不 能 以 一 瞬 ;自 其 不 变 者 而 观

zhī ,zé wù yǔ wǒ jiē wú jìn yě ,ér yòu hé xiàn hū ?qiě fú

之 ,则 物 与 我 皆 无 尽 也 ,而 又 何 羡 乎 ?且 夫

tiān dì zhī jiān ,wù gè yǒu zhǔ ,gǒu fēi wú zhī suǒ yǒu

天 地 之 间 ,物 各 有 主 ,苟 非 吾 之 所 有

,suī yī háo ér mò qǔ 。wéi jiāng shàng zhī qīng fēng ,yǔ

,虽 一 毫 而 莫 取 。惟 江 上 之 清 风 ,与

shān jiān zhī míng yuè ,ěr de zhī ér wéi shēng ,mù yù zhī

山 间 之 明 月 ,耳 得 之 而 为 声 ,目 遇 之

ér chéng sè ,qǔ zhī wú jìn ,yòng zhī bù jié 。shì zào wù

而 成 色 ,取 之 无 禁 , 用 之 不 竭 。是 造 物

zhě zhī wú jìn cáng yě ,ér wú yǔ zǐ zhī suǒ gòng shì 。”

者 之 无 尽 藏 也 ,而 吾 与 子 之 所 共 适 。”

kè xǐ ér xiào ,xǐ zhǎn gēng zhuó 。yáo hé jì jìn ,

客 喜 而 笑 ,洗 盏 更 酌 。肴 核 既 尽 ,

bēi pán láng jí 。xiāng yǔ zhěn jiè hū zhōu zhōng ,bù zhī

杯 盘 狼 藉 。 相 与 枕 藉 乎 舟 中 ,不 知

dōng fāng zhī jì bái 。

东 方 之 既 白 。

回答:赤壁赋全文读音:chì bì fùquán wén

赤壁赋原文:

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。”客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞。’此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

赤chì 壁bì 赋fù

sòng宋· sū 苏shì轼

壬rén戌xū之zhī秋qiū,七qī月yuè既jì望wàng,苏sū子zǐ与yǔ客kè泛fàn舟zhōu游yóu于yú赤chì壁bì之zhī下xià。清qīng风fēng徐xú来lái,水shuǐ波bō不bú兴xìng。举jǔ酒jiǔ属shǔ客kè,诵sòng明míng月yuè之zhī诗shī,歌gē窈yǎo窕tiǎo之zhī章zhāng。少shǎo焉yān,月yuè出chū于yú东dōng山shān之zhī上shàng,徘pái徊huái于yú斗dòu牛niú之zhī间jiān。

赤壁赋全文注音?(衣襟带花什么意思?)

2、衣襟带花什么意思?

全句是“愿衣襟带花,愿岁月风平”。

这句话出自郭敬明《愿风裁尘》,原句前面还有“愿风裁取每一粒微尘”。总体来说,是一种美好的祝愿。

衣襟带花:走路时衣襟生香。

岁月风平:以后的日子风平浪静。

应用举例:

祝愿你这辈子衣襟带花,岁月风平。愿你光彩照人,一生平平安安。

意思是衣裳上带有花。衣襟,上衣、袍子前面的部分。

“襟”,读音为jīn,在六书中属于形声字。“襟”的基本含义为衣服的胸前部分,如对襟;引申含义为胸怀,抱负,如胸襟。

在日常使用中,“襟”也常做名词,表示前面,如襟背。

“襟”,形声字。衣(衣)表意,其古文字形体像件衣服。

意思就是衣裳上带有花。衣襟,上衣、袍子前面的部分。

赤壁赋全文注音?(衣襟带花什么意思?)

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/9450.html

(0)
上一篇 2023年 3月 26日 上午5:15
下一篇 2023年 3月 26日 上午5:19

相关推荐