赤壁赋的原文及注音?(米旁的字有哪些?)

1、赤壁赋的原文及注音?

rén xū zhī qiū ,qī yuè jì wàng ,sū zǐ yǔ kè fàn zhōu yóu

壬 戌 之 秋 ,七 月 既 望 ,苏 子 与 客 泛 舟 游

yú chì bì zhī xià 。qīng fēng xú lái ,shuǐ bō bù xīng 。

于 赤 壁 之 下 。 清 风 徐 来 , 水 波 不 兴 。

jǔ jiǔ zhǔ kè ,sòng míng yuè zhī shī ,gē yǎo tiǎo zhī zhāng

举 酒 属 客 , 诵 明 月 之 诗 ,歌 窈 窕 之 章。

shǎo yān ,yuè chū yú dōng shān zhī shàng ,pái huái yú

少 焉 ,月 出 于 东 山 之 上 ,徘 徊 于

dòu niú zhī jiān 。bái lù héng jiāng ,shuǐ guāng jiē tiān

斗 牛 之 间 。白 露 横 江 , 水 光 接 天

。zòng yī wěi zhī suǒ rú ,líng wàn qǐng zhī máng rán 。hào

。 纵 一 苇 之 所 如 , 凌 万 顷 之 茫 然 。浩

hào hū rú féng xū yù fēng ,ér bù zhī qí suǒ zhǐ ;piāo piāo

浩 乎 如 冯 虚 御 风 ,而 不 知 其 所 止 ; 飘 飘

hū rú yí shì dú lì ,yǔ huà ér dēng xiān 。

乎 如 遗 世 独 立 ,羽 化 而 登 仙 。

yú shì yǐn jiǔ lè shèn ,kòu xián ér gē zhī 。gē yuē

于 是 饮 酒 乐 甚 ,扣 舷 而 歌 之 。歌 曰

:“guì zhào xī lán jiǎng ,jī kōng míng xī sù liú guāng 。

:“桂 棹 兮 兰 桨 ,击 空 明 兮 溯 流 光 。

miǎo miǎo xī yǔ huái ,wàng měi rén xī tiān yī fāng 。”kè

渺 渺 兮 予 怀 , 望 美 人 兮 天 一 方 。”客

yǒu chuī dòng xiāo zhě ,yǐ gē ér hé zhī 。qí shēng wū wū

有 吹 洞 箫 者 ,倚 歌 而 和 之 。其 声 呜 呜

rán ,rú yuàn rú mù ,rú qì rú sù ;yú yīn niǎo niǎo ,bù jué

然 ,如 怨 如 慕 ,如 泣 如 诉 ;余 音 袅 袅 ,不 绝

rú lǚ 。wǔ yōu hè zhī qián jiāo ,qì gū zhōu zhī lí fù 。

如 缕 。舞 幽 壑 之 潜 蛟 ,泣 孤 舟 之 嫠 妇 。

sū zǐ qiǎo rán ,zhèng jīn wēi zuò ,ér wèn kè yuē :

苏 子 愀 然 , 正 襟 危 坐 ,而 问 客 曰 :

“hé wéi qí rán yě ?”kè yuē :“‘ yuè míng xīng xī ,wū

“何 为 其 然 也 ?”客 曰 :“‘ 月 明 星 稀 ,乌

què nán fēi 。’ cǐ fēi cáo mèng dé zhī shī hū ?xī wàng

鹊 南 飞 。’ 此 非 曹 孟 德 之 诗 乎 ?西 望

xià kǒu ,dōng wàng wǔ chāng ,shān chuān xiāng miù ,yù hū

夏 口 , 东 望 武 昌 , 山 川 相 缪 ,郁 乎

cāng cāng ,cǐ fēi mèng dé zhī kùn yú zhōu láng zhě hū ?fāng

苍 苍 ,此 非 孟 德 之 困 于 周 郎 者 乎 ? 方

qí pò jīng zhōu ,xià jiāng líng ,shùn liú ér dōng yě ,zhú

其 破 荆 州 ,下 江 陵 , 顺 流 而 东 也 ,舳

lú qiān lǐ ,jīng qí bì kōng ,shāi jiǔ lín jiāng ,héng shuò

舻 千 里 , 旌 旗 蔽 空 , 酾 酒 临 江 , 横 槊

fù shī ,gù yī shì zhī xióng yě ,ér jīn ān zài zāi ?kuàng

赋 诗 ,固 一 世 之 雄 也 ,而 今 安 在 哉 ? 况

wú yǔ zǐ yú qiáo yú jiāng zhǔ zhī shàng ,lǚ yú xiā ér yǒu

吾 与 子 渔 樵 于 江 渚 之 上 ,侣 鱼 虾 而 友

mí lù ,jià yī yè zhī piān zhōu ,jǔ páo zūn yǐ xiāng zhǔ

麋 鹿 ,驾 一 叶 之 扁 舟 ,举 匏 樽 以 相 属

。jì fú yóu yú tiān dì ,miǎo cāng hǎi zhī yī sù 。āi wú

。寄 蜉 蝣 于 天 地 , 渺 沧 海 之 一 粟 。哀 吾

shēng zhī xū yú ,xiàn cháng jiāng zhī wú qióng 。jiā fēi

生 之 须 臾 , 羡 长 江 之 无 穷 。挟 飞

xiān yǐ áo yóu ,bào míng yuè ér cháng zhōng 。zhì bù kě

仙 以 遨 游 ,抱 明 月 而 长 终 。知 不 可

hū zhòu de ,tuō yí xiǎng yú bēi fēng 。”

乎 骤 得 ,托 遗 响 于 悲 风 。”

sū zǐ yuē :“kè yì zhī fū shuǐ yǔ yuè hū ?shì zhě

苏 子 曰 :“客 亦 知 夫 水 与 月 乎 ?逝 者

rú sī ,ér wèi cháng wǎng yě ;yíng xū zhě rú bǐ ,ér zú mò

如 斯 ,而 未 尝 往 也 ; 盈 虚 者 如 彼 ,而 卒 莫

xiāo zhǎng yě 。gài jiāng zì qí biàn zhě ér guān zhī ,zé

消 长 也 。盖 将 自 其 变 者 而 观 之 ,则

tiān dì céng bù néng yǐ yī shùn ;zì qí bù biàn zhě ér guān

天 地 曾 不 能 以 一 瞬 ;自 其 不 变 者 而 观

zhī ,zé wù yǔ wǒ jiē wú jìn yě ,ér yòu hé xiàn hū ?qiě fú

之 ,则 物 与 我 皆 无 尽 也 ,而 又 何 羡 乎 ?且 夫

tiān dì zhī jiān ,wù gè yǒu zhǔ ,gǒu fēi wú zhī suǒ yǒu

天 地 之 间 ,物 各 有 主 ,苟 非 吾 之 所 有

,suī yī háo ér mò qǔ 。wéi jiāng shàng zhī qīng fēng ,yǔ

,虽 一 毫 而 莫 取 。惟 江 上 之 清 风 ,与

shān jiān zhī míng yuè ,ěr de zhī ér wéi shēng ,mù yù zhī

山 间 之 明 月 ,耳 得 之 而 为 声 ,目 遇 之

ér chéng sè ,qǔ zhī wú jìn ,yòng zhī bù jié 。shì zào wù

而 成 色 ,取 之 无 禁 , 用 之 不 竭 。是 造 物

zhě zhī wú jìn cáng yě ,ér wú yǔ zǐ zhī suǒ gòng shì 。”

者 之 无 尽 藏 也 ,而 吾 与 子 之 所 共 适 。”

kè xǐ ér xiào ,xǐ zhǎn gēng zhuó 。yáo hé jì jìn ,

客 喜 而 笑 ,洗 盏 更 酌 。肴 核 既 尽 ,

bēi pán láng jí 。xiāng yǔ zhěn jiè hū zhōu zhōng ,bù zhī

杯 盘 狼 藉 。 相 与 枕 藉 乎 舟 中 ,不 知

dōng fāng zhī jì bái 。

东 方 之 既 白

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。…

西xī望wàng夏xià口kǒu,东dōng望wàng武wǔ昌chāng,山shān川chuān相xiàng缪miù,郁yù乎hū苍cāng苍cāng,此cǐ非fēi孟mèng德dé之zhī困kùn于yú周zhōu.. rén xū zhī qiū ,qī yuè jì wàng ,sū zǐ yǔ kè fàn zhōu yóu 壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游 yú chì bì zhī xià 。qīng f…

吾 与 子 渔 樵 于 江 渚 之 上 ,侣 鱼 虾 而 友 mí lù ,jià yī yè zhī piān zhōu ,jǔ páo zūn yǐ xiāng zhǔ 麋 鹿 ,驾 一 叶 之 扁 舟 ,…

赤字拼音是chi四声。壁字拼音是bi四声,赋字拼音是fu四声。的de一声,原字拼音是yuan二声,文wen二声。赤壁赋的原文chi,bi,fu,de,yuan,wen。

赤壁赋的原文及注音?(米旁的字有哪些?)

2、米旁的字有哪些?

粟、 米、 糟、 粗、 糕、 籽、 精、 糙、 粒、 粉、 粥、 类、 粘、 粤、 粮、 糊、 糖、 粪、 粱、 糠、 糜、 粼、 粑、 糍、 粢、 䉽、 糎、 籴、 糡、 粣、 粙、 粻、 糶、 糉、 籼、 粇、 粿、 糫、 糪、 糈、 团、 粓、 粳、 粁、 糔、 粈、 糬、 籺、 糚、 粚、 糵、 粩、 糃、 糦、 粐、 糏、 粷、 粮、 粽、 粞、 粎、 粛、 糘、 糂 籵、 籹、 糥、 糇、 粀、 粋、 糆、 糐、 粠、 糳、 糋、 粤、 粪、 粲、 粆、 粹、 糣、 粝、 糗、 糅、 粄、 糄、 粭、 粌、 粖、 粍、 粨、 糨、 糛、 粜、 粴、 糱、 粊、 糑、 粅、 粺、 粂、 粝、 籷、 籾、 粰、 粕、 粸、 粯、 糓、 糌、 糩、 粏、 籸、 糯、 籴、 糁、 粃、 籶、 糤、 粬、 糮、 糢、 粦、 糷、 粫、 糀、 糁、 糭 糒、 籿、 粡、 粧、 粔、 粶

米[mǐ] 米,汉语汉字。米读作[Mǐ],由“堆聚符号(八)+间隙符号(十)+颗粒/异状符号(丷)”上中下3部分组成,对应单词{rice}。最初表示“植物上的颗粒物”(大米/玉米),逐渐表示“由若干小单位组成的有间隙的粘连体”(粥/石板路/土石墙),最终表示“一切米形结构是事物现象”(面粉/粉末)。

演变过程

米字骨刻文演变:引自:丁再献、丁蕾《东夷文化与山东·骨刻文释读》十九章第二节,中国文史出版社2012年2月版

词语释义

1.谷类或其他植物的子实去了皮的名称:

小~。大~。稻~。~珠薪桂(米像珍珠;柴像桂木,形容物价昂贵,生活困难);

2. 国际长度单位(旧称“公尺”“米突”)(英文为meter),一米等于一百厘米;

3.姓。

米mǐ

(1) (象形,甲骨文字形。象米粒琐碎纵横之状。“米”是汉字的一个部首,从“米”的字多与米、粮有关。本义:谷物和其他植物子实去壳后的子实)

(2) 同本义:Rice;Shelled or husked seed

米,粟实也。象禾实之形。——《说文》。按,四注象米,十其介者,九谷之分也。

米麜有虞氏之痒也。——《礼记·明堂位》

(3) 又如:粟米;花生米

(4) 特指稻米 [rice]

饷米千斛,修书累纸。——《世说新语·雅量》

掌米粟之出入,辨其物。—《周礼·地官》

(5) 又如:米烂陈仓,财高北斗(白米烂在仓里,钱财高过北斗。形容极其富有);米缆(用米粉制成的线状食品,亦称米线或米粉);米行(经营粮食买卖的商行);米泔(淘米水);米粃(米之细糠);米酒(用米酿制的酒);米麦(米与麦。泛指米麦之类的粮食)

(6) 喻极少或极小的量。犹点滴 [a bit]

波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红。——杜甫《秋兴八首》

(7) 又如:米粒之珠(形容渺小);米雪(小雪珠,霰的俗称);米粒雪(米雪)

(8) 国际单位制基本单位中长度的单位,等于氪-86原子的2 p 10 和5 d 5 之间跃迁所对应的辐射在真空中的1,650,763.73个波长的长度 [美 meter;英 metre]。如:米制

(9) 姓米

《广韵》《正韵》莫礼切《集韵》《韵会》母礼切,$弥上声。《说文》粟实也。象禾实之形。《注》穬颗粒也。十,其稃汇开而米见也。八八,米之形。《郑康成·诗笺》米之率,粝十,庛九,彦八,侍御七。《周礼·地官》舍人掌米粟之出入。《注》九谷六米。《疏》九谷六米者,九谷之中,黍、稷、稻、粱、苽、大豆六者皆有米,麻与小豆、小麦三者无米,故云九谷六米。又姓。唐有米嘉荣。又学名。《礼·明堂位》米廪,有虞氏之庠也。又《本草》蛇牀,一名蛇米。《广东新语》薏苡,一名熐米,亦曰薏珠子。又《日本土风记》倭国十二支之巳曰米。

考证:〔《周礼·地官》舍人掌粟米之出入。〕谨照原文粟米改米粟。

米字旁和带米字的字有很多,如:

粟、糟、粗、糕、粉、粮、粒、精、类、糖、粘、糊、糙、籽、粪、粥、粤、粼、粱、糠、糜、粑、糍、粢、粙、糶、糎、籼、糡、粫、粣、粿、糉、籴、䉽、粓、粁、粻、糪、糫、糵、粳、籿、粇、糀、糚、粎、糃、籺、糏、粠、糬、糘、粶、糂、粐、籹、粋、粤、糭、糆、籵、屎、……。

米字旁的字一般都是粮食方面的,米字旁的字有粮字,粮油,粮票,粮仓,粮库,粮草,粮站,粮店,糖字,糖水,糖果,糖醋,糖葫芦,糖衣炮弹,精字,精神,精彩,精灵,精品,精英,精华,精致,精油,精美,精确,粒字,粒粒皆辛苦,粒粒香,粽字粽叶,粽粑,粽子,糯字,糯米,糯米粉,粉字,粉笔,粉色,粉红,粉丝,粉条,等等。

赤壁赋的原文及注音?(米旁的字有哪些?)

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/9453.html

(0)
上一篇 2023年 3月 26日 上午5:22
下一篇 2023年 3月 26日 上午5:26

相关推荐