八齐注音版全文解释?(红念的同音字?)

1、八齐注音版全文解释?

lì wēng duì yùn dài pīn yīn shàng juàn · bā qí

笠翁对韵带拼音上卷·八齐

luán duì fèng , quǎn duì jī , sài běi duì guān xī 。

鸾对凤,犬对鸡,塞北对关西。

cháng shēng duì yì zhì , lǎo yòu duì mào ní 。

长生对益智,老幼对旄倪。

bān zhú cè , jiǎn tóng guī , pū zǎo duì zhēng lí 。

颁竹策,剪桐圭,剥枣对蒸梨。

mián yāo rú xì liǔ , nèn shǒu sì róu tí 。

绵腰如细柳,嫩手似柔荑。

jiǎo tù néng chuān sān xué yǐn , jiāo liáo quán jiè yì zhī qī 。

狡兔能穿三穴隐,鹪鹩权借一枝栖。

lù li xiān shēng , cè zhàng chuí shēn fú shào zhǔ ;

甪里先生,策杖垂绅扶少主;

wū líng zhòng zǐ , pì lú zhī lǚ lài xián qī 。

於陵仲子,辟纑织履赖贤妻。

míng duì fèi , fàn duì qī , yàn yǔ duì yīng tí 。

鸣对吠,泛对栖,燕语对莺啼。

shān hú duì mǎ nǎo , hǔ pò duì bō lí 。

珊瑚对玛瑙,琥珀对玻璃。

jiàng xiàn lǎo , bó zhōu lí , cè lí duì rán xī 。

绛县老,伯州梨,测蠡对然犀。

yú huái kān zuò yīn , táo lǐ zì chéng xī 。

榆槐堪作荫,桃李自成蹊。

tóu wū jiù nǚ xī mén bào , lìn huàn féng qī bǎi lǐ xī 。

投巫救女西门豹,赁浣逢妻百里奚。

què lǐ mén qiáng , lòu xiàng guī mó yuán bú lòu ;

阙里门墙,陋巷规模原不陋;

suí dī jī zhǐ , mí lóu zōng jì yì quán mí 。

隋堤基址,迷楼踪迹亦全迷。

yuè duì zhào , chǔ duì qí , liǔ àn duì táo xī 。

越对赵,楚对齐,柳岸对桃溪。

shā chuāng duì xiù hù , huà gé duì xiāng guī 。

纱窗对绣户,画阁对香闺。

xiū yuè fǔ , shàng tiān tī , dì dōng duì hóng ní 。

修月斧,上天梯,螮蝀对虹霓。

xíng lè yóu chūn pǔ , gōng yú bìng xià qí 。

行乐游春圃,工谀病夏畦。

lǐ guǎng bù fēng kōng shè hǔ , wèi míng dé lì wéi cún ní。

李广不封空射虎,魏明得立为存麑。

àn pèi xú xíng , xì liǔ gōng chéng láo wáng jìng ;

按辔徐行,细柳功成劳王敬;

wén shēng shāo wò , lín jīng míng zhèn zhǐ ér tí 。

闻声稍卧,临泾名震止儿啼。

解释翻译[挑错/完善]

长生益智:(上目下殖)阳有长命缕﹑益智粽。

旄倪:老人和小孩。孟子˙梁惠王下:王速出令,反其旄倪,止其重器,谋于燕众,置君而后去之,则犹可及止也。

桐圭:成王剪桐叶为圭,封弟康叔。

柔荑:初生的茅芽,色白且柔嫩,用以比喻女子的手细白柔美。诗经˙卫风˙硕人:手如柔荑,肤如凝脂。

狡兔:狡猾的兔子有三处藏身的洞穴。战国策˙齐策四:狡兔有三窟,仅得免其死耳。比喻有多处藏身的地方或多种避祸的准备。聊斋志异˙卷七˙邵女:汝狡兔三窟,何归为?亦作三窟狡兔。

鹪鹊:表示所求不多。见鹪鹩巢林,不过一枝条。后常用为托人求职的话。清˙许葭村˙秋水轩尺牍˙托郑莘田代友谋事:夙承知爱之情,鹪鹩一枝,重望嘘借。

扶少主:汉帝立吕后子惠帝为太子,既又欲以赵王如意易之。时有商山四皓曰:[东园公﹑夏黄公﹑绮里季﹑角里先生,须发皆白。帝见之曰:[幸为公等善为调护]。

辟纑:辟,织麻。纑,练麻。辟纑指将分析练过的麻搓成线。孟子˙滕文公下:彼身织屦,妻辟纑以易之也。

绛县老:晋有老人,使问其年。曰:[臣小人也,不知纪年臣生日正月朔甲子至今四百四十五甲子矣。师旷曰:七十三年矣。

伯州犁:楚吴太宰伯嚭之父。

测蠡:管窥天蠡测海,喻见小也。

燃犀:烛照明察。相传燃烧犀角可以照妖,晋温峤至牛渚矶,闻水深不暑譒多怪物,遂燃烧犀角照之,乃见众多奇形异状、乘马车赤衣之水族。见晋书˙卷六十七˙温峤传。后比喻洞察事理或奸邪。附燃犀温峤:比喻能洞察事物的人。元˙范康˙竹叶舟˙第三折:你莫不是燃犀温峤江心里走,你莫不是鼓瑟湘灵水面上游。

投巫:战国魏文侯时,邺地三老、廷掾,与巫祝勾结,假托河伯欲娶妻,每年强选少女,投入河中,愚弄人民并榨取钱财。后西门豹为邺令,在河伯娶妇时,托言所选女子不美,要巫祝、三老去与河伯商量,另行选送,便将其投入河中,因而制止了利用迷信虐害人民的恶行。见史记˙卷一二六˙滑稽传˙褚少孙补西门豹传。

赁浣:先秦两汉,百里奚妻〈百里奚〉百里奚,五羊皮!忆别时,烹伏雌,炊扊。今日富贵何忘我为?百里奚!初娶我时五羊皮,临当相别时烹乳鸡。今适富贵忘我为?

陋巷:狭小的巷子。引申为狭窄简陋的住处。论语˙雍也:一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。唐˙韩愈˙与崔群书:人固有薄卿相之官,千乘之位,而甘陋巷菜羹者;同是人也,犹有好恶如此之异者。

迷楼:隋炀帝建筑的宫殿。故址在江苏省江都县治西北七里。建筑富丽,穷极工巧。相传一入此楼,往往终日不得出,故称为迷楼。

修月斧:天中记曰:有人游嵩山,见道卧者,问为谁笑曰:君不知月乃七宝合成乎?月势如丸其回处常有二万八千户,修之,我其一也。遂示以斧凿。

蝃蝀:古时称虹为蝃蝀。诗经˙墉风˙蝃蝀:蝃蝀在东,莫之敢指。(螮=蝃)

工谀病夏畦ㄒㄧ:于炎夏中耕田,比喻勤苦工作。孟子˙滕文公下:胁肩谄笑,病于夏畦。

射虎:西汉名将李广,在蓝田南山射猎,将草中石头误为老虎而射,竟一箭射入石中。终不得封侯。

存麑:魏文帝子明帝幼,从帝猎,帝射鹿,使明帝射其子。对曰:[已伤其母,不忍更伤其子。]帝立为太子。

按辔:勒住马。汉书˙卷四十˙周勃传:亚夫乃传言开壁门,壁门士请车骑曰:将军约,军中不得驱驰。于是天子乃按辔徐行。初刻拍案惊奇˙卷三:只见后头有一人奔马赶来,遇着东山的骡,便按辔少驻。或作案辔

细柳:汉代周亚夫为将军时,屯兵于细柳,军纪森严,天子欲入军营,亦须依军令行事。见史记.卷五十七.绛侯周勃世家。后以细柳营比喻模范军营或泛指一般军营。唐.王维.观猎诗:忽过新丰市,还归细柳营。清.孔尚任.桃花扇.第五出:纷纷将士愿移家,细柳营中起暮笳。亦称为柳营。

临泾:赤疵守原州,虏不过临泾。常道其名以怖啼儿。

八齐注音版全文解释?(红念的同音字?)

2、红念的同音字?

红念拼音hóng niàn ,同音字:红黏

红的同音字:虹,宏,鸿,弘,泓。

“红”有两个读音,分别是:[ hóng]、[gōng]。

红 [ hóng ]

释义:①一种颜色;红色物品。②象征革命、进步。③指得宠、喜庆、出名、走运或事业兴旺等。

红,同音字有:

洪:洪亮,洪伟,洪水,抗洪救灾。

轰-轰炸,轰走,轰出来,轰轰烈烈。

鸿-鸿运当头,鸿飞,鸿雁,鸿途。

虹-彩虹,虹口,虹桥,虹吸。

哄-哄孩子,闹哄哄,起哄。

同音字是音相同字不同,所以红的同音字很多。有洪,虹,鸿,弘,宏,等。

红字同音的汉字有很多,举例:宏,洪,鸿,虹,弘,哄,轰,泓,等等。

八齐注音版全文解释?(红念的同音字?)

3、前途如虹寓意?

前途如虹的意思是着就像彩虹一样,比喻一个人如同彩虹的光芒和人生。

“虹”,现代汉语规范一级字(常用字),普通话读音为hóng,最早见于商朝甲骨文时代,在六书中属于形声字。“虹”的基本含义为雨后天空中出现的彩色圆弧,有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色、是大气中的小水珠经日光照射发生折射和反射作用而形成的,出现在和太阳相对着的方向;引申含义为指桥,如虹桥国古代的一种木拱桥、外形如长虹贯空。

八齐注音版全文解释?(红念的同音字?)

4、彩的多音词?

彩只有一个音

拼音:cǎi

1、各种颜色交织:~云。~虹。~霞。~绘。~陶。~绸。~笔。~车。~蛋(a.画在鸡、鸭蛋壳上的工艺品;b.方言,松花蛋)

5、虹晚现读音?

虹晚现拼音是hong wan xian。

本文内容由网络用户自发贡献,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权内容,请发送邮件举报,本站将立刻删除。本文链接:https://www.yys.ac.cn/n/6599.html

(0)
上一篇 2023年 3月 20日 下午11:40
下一篇 2023年 3月 20日 下午11:44

相关推荐